Regulamin

POZOSTAWIENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W SERWISIE JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU

  1. Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:

a) osobiście, w czasie wizyty u klienta pracownika serwisu;

b) osobiście w serwisie przynosząc sprzęt pod adres: ul. Mickiewicza 42, lok. 101, Białystok;

c) pocztą elektroniczną – e-mail lub formularz;

d) telefonicznie.

2. Serwis wydaje klientowi dokument “Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.

3. Czas naprawy jest uwarunkowany dostępnością części oryginalnych bądź zamienników - w przypadku napraw sprzętowych lub dostępnością odpowiedniego oprogramowania wymaganego do naprawy.

4. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany.

5. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

6. Na wykonane naprawy mechaniczne serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3,6 lub 12 miesięcy od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które udzielamy miesięcznej gwarancji.

7. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w "Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu do serwisu” oznaczone jako wykonane przez serwis.

8. Gwarancją nie objęte są usługi związane z oprogramowaniem.

9. Gwarancja na elementy nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);

b) uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;

c) uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;

d) przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);

e) części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;

f) części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

10. Zakres odpowiedzialności serwisu komputerowego:

a) klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie, w związku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpieczeństwa swoich zbiorów przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem sprzętu komputerowego do serwisu;

b) za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności;

c) serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników;

d) serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi;

e) serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi;

11. Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez klienta.

12. Oględziny są bezpłatne, w przypadku podjęcia działań serwisowych.

13. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, o ile nie zostały zamówione części zamienne, klient ponosi tylko koszt diagnozy.

14. W przypadku braku możliwości naprawy spowodowanej brakiem części zamiennych od klienta nie jest pobierana żadna opłata.

15. Koszt świadczenia usług serwisowych wg. warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

17. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.ceptuje powyższy regulamin.